Your browser does not support JavaScript!
大成國民中學網站
歡迎光臨南投縣
校務行政
成中資通安全規範

南投縣立大成國民中學

資通安全管理規範

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中 華 民 國 104 年 05 月 01 日

 

一、   目標

  本規範為規...

南投縣立大成國民中學

資通安全事件通報規定

1.1   通報安全事件與處理

1.1.1    資訊安全事件包括:系統被入侵、對外攻擊針對性攻擊、散播惡意程式、中繼站、電子郵件社交工程攻擊、垃圾郵件、命令或控制伺服器、殭屍電腦、惡意網頁、惡...